2020-2021 навчальні роки
  1. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 208 “Агроінженерія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
2. Освітньо-професійна програма “Агроінженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020-2021 р.н.
3. Навчальний план підготовки бакалаврів за ОПП “Агроінженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020-2021 н.р.
Проект освітньо-професійної програми “Агроінженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021-2022 н.р.
Рецензії на зовнішніх стейкхолдерів на освітньо-професійну програму  “Агроінженерія”.
Робочі навчальні програми (силабуси) та анотації навчальних дисциплін (таблиця РНП (силабусів)).
Запис на вибіркові дисципліни.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

 

Код н/д Компоненти освітньої програми   (навчальні дисципліни, курсові проекти, кваліфікаційна робота) Документ ОПП (РНП, анотація, програма або методичні вказівки)
1.Обов`язкові компоненти ОПП
ОК 1 Вступ до спеціальності РНП
ОК 2 Комп’ютери і комп’ютерні технології РНП
ОК 3 Хімія РНП
ОК 4 Фізика РНП
ОК 5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) РНП
ОК 6 Вища математика (загальні розділи) РНП
ОК 7 Історично-філософські студії РНП
ОК 8 Нарисна геометрія та ком’пютерна графіка РНП
ОК 9 Фізичне виховання РНП
ОК 10 Технологія виробництва сільськогосподарської продукції РНП
ОК 11 Теоретична механіка РНП
ОК 12 Матеріалознавство  і ТКМ РНП
ОК 13 Електротехніка та електроніка РНП
ОК 14 Українська мова професійного спілкування РНП
ОК 15 Теорія механізмів і машин РНП
ОК 16 Механіка матеріалів і конструкцій РНП
ОК 17 Трактори і автомобілі та паливно-мастильні матеріали РНП
ОК 18 Деталі машин РНП
ОК 19 Сільськогосподарські машини РНП
ОК 20 Гідравліка РНП
ОК 21 Підйомно-транспортні машини РНП
ОК 22 Теплотехніка РНП
ОК 23 Машини і обладнання для переробки с.-г.продукції РНП
ОК 24 Машини і обладнання для тваринництва РНП
ОК 25 Громадянська освіта РНП
ОК 26 Технічний сервіс в АПК РНП
ОК 27 Електропривод і автоматизація РНП
ОК 28 Безпека праці РНП
ОК 29 Експлуатація машин і обладнання РНП
ОК 30 Економіка аграрного виробництва РНП
ОК 31 Ремонт машин та обладнання РНП
ОК 32 Навчальна практика з механізованих технологій виробництва та переробки с.-г. продукції РНП
ОК 33 Навчальна практика з ТКМ і матеріалознавства РНП
ОК 34 Навчальна практика по водінню машинно-тракторних агрегатів РНП
ОК 35 Виробнича практика РНП
ОК 36 Переддипломна практика МВ
ОК 37 Кваліфікаційна (фахова) атестація МВ
2. Вибіркові компоненти ОПП
ВК 1 Основи комп’ютерного проектування / Мехатроніка Анотація/Анотація
ВК 2 Вища математика (спеціальні розділи) / Прикладна математика Анотація/Анотація
ВК 3 Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів / Електротехнічні матеріали Анотація /Анотація
ВК 4 Основи економічної теорії, менеджменту та маркетингу / Основи правознавства Анотація/Анотація
ВК 5 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання / Слюсарна та верстатна справа Анотація/Анотація
ВК 6 Моделювання і САПР ТП АПК / Основи технічної творчості Анотація/Анотація
ВК 7 Правила і безпека дорожнього руху / Основи керування автомобілями та с.-г. технікою Анотація/Анотація
ВК 8 Гідропривод с.-г. техніки / Альтернативні джерела енергії Анотація/Анотація
ВК 9 Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання / Контрольно-вимірювальні прилади Анотація/Анотація
ВК 10 Організація вантажних перевезень в АПК / Вантажознавство Анотація/Анотація
ВК 11 Основи геоінформаційних систем та система “машина-поле” / Системи навігації та зв’язку технічних засобів Анотація /Анотація
ВК 12 Триботехнологія / Технологія машинобудування Анотація/Анотація

 

СВО «Бакалавр»

Гарант освітньо-професійної програми 208 «Агроінженерія»

к.т.н., доцент кафедри проектування технічних систем Семірненко Юрій Іванович

тел. +380997478650 e-mail: usemirnenko@gmail.com

Запис на блок вибіркових дисциплін СВО «Бакалавр»