Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

На інженерно-технологічному факультеті Сумського НАУ ведеться підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за наступними освітніми програмами:

– ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

– ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Об’єкти вивчення та діяльності за освітніми програмами:

– установи та організації галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні компанії.

– процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах;

– процеси перетворення електричної енергії в електромеханічних системах;

– аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання.

Цілі навчання за освітніми програмами:

– підготовка фахівців, здатних конструювати, проектувати, експлуатувати, виконувати монтаж, налагодження та ремонт, впроваджувати новітні технології, проводити наукові дослідження.

– практичне застосування знань і вмінь в сфері енергетики до конкретних умов господарювання.

Зміст предметних областей освітніх програм:

– поняття, концепції, стратегії, принципи та їх використання для пояснення і дослідження фактів та прогнозування результатів функціонування енергетичних систем та технологій енергетики;

– опанування теоретичними основами використання та обґрунтування енергетичних систем з метою ефективного енерго- та ресурсозбереження;

– фундаментальні знання теорії електротехніки, оптимізації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, їх використання для інновацій та досліджень режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин та електроприводів.

Придатність до працевлаштування випускників за освітніми програмами.

Діяльність у сфері виробництва, освіти та науки. Адміністративна, дослідницька, консультативно-дорадницька та викладацька діяльність сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Спеціаліст з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки здатний до виконання роботи в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних підрозділах підприємств, забезпечення взаємодії всіх видів електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних підрозділів та організації обслуговування споживачів з наданням широкого спектру послуг.

Професіонал здатний виконувати професійну роботу, перелік якої подається відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 і може займати відповідно до ДК 003:2010 первинні посади, які повязані із галуззю знань 14 «Електрична інженерія».

Місце працевлаштування за освітніми програмами.

Підприємства галузі енергетичної інженерії, енергогенеруючі та енергопостачальні підприємства, структурні підрозділи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, науково-дослідні, проектно-технологічні установи, вищі навчальні заклади та коледжі електротехнічного та енергетичного спрямування та інші установи і організації.

Терміни навчання за освітніми програмами.

– ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – на основі ПЗСО чотири роки і на основі раніше здобутого рівня вищої освіти – два роки;

– ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другий (магістерський) рівень вищої освіти – один рік чотири місяці.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ТА ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ