До складу факультету входять 8 кафедр, на яких працює 7 докторів, професорів; 32 кандидати наук, доцентів та 30 старших викладачів, асистентів.

На факультеті активно пропагується та ведеться робота, направлена на публікації в журналах, які цитуються в базах даних Scopus та WoS. Щорічно представники факультету беруть активну участь у закордонних конференціях, семінарах та виставках у ролі організаторів та учасників.

У наш час на базі факультету працює дві наукові школи – професора Тарельника В’ячеслава Борисовича та Лободи Валерія Борисовича.

Основними напрямками наукової роботи факультету є машинобудування, ефективність використання аграрної техніки, дослідження роботи рушіїв машино-тракторних агрегатів, технологічні операції з відновлення поверхонь наплавкою та електроерозійним легуванням, дослідження складу та структури твердих та газоподібних речовин.

За останні п’ять років викладачами факультету було опубліковано близько 80 статей у журналах, що входять до бази даних Scopus та WoS; отримано близько 100 патентів на винаходи та корисні моделі; узято участь у 30 держбюджетних та госпдоговірних тематиках.

План з наукової роботи на факультеті ви зможете знайти в новинах та на персональній сторінці фейсбук заступника декана з наукової роботи.

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до заступника декана з наукової роботи к.т.н., доцента кафедри ТСГМТТ Соларьова Олександра Олексійовича

т.0957088565    Lmcsan@i.ua, каб. 323 ІТФ.

ЦІКАВО ДІЗНАТИСЯ ПРО ПЕРШУ В УКРАЇНІ ЛАБОРАТОРІЮ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА!

Від традицій до інновацій: HORSCH Leeb

Сьогодення вимагає уважного ставлення до інновацій та прогресивного погляду на ведення сільського господарства. Агротехнічний ринок пропонує широкий спектр техніки, одним із лідерів виробництва якої є компанія HORSCH. У нашій країні вона широко представлена лінією HORSCHLeeb. Не секрет, що кращого спеціаліста в цьому напрямку, ніж продукт-менеджер компанії HORSCH Рене Мілке, в Україні не знайти.

Сумський НАУ вже десятки років тримає руку на пульсі інновацій та пропонує своїм студентам вивчення передових технологій, готуючи фахівців-професіоналів, готових працювати на виробництві з різними видами сучасної техніки. Саме тому в університеті налагоджено безперервне підвищення рівня обізнаності викладачів.

Розширюється співробітництво інженерного факультету Сумського національного аграрного університету із провідними європейскими виробниками сільськогосподарської техніки.

Адже це веління часу. Аграрний сектор України насичується сучасною сільськогосподарською технікою, яка потребує технічно грамотної експлуатації. Керівництво університету та нашого факультету постійно вдосконалюють форми взаємодії із аграрним бізнесом з метою вдосконалення навчального процесу майбутніх інженерів-механіків.

Відбувся робочий візит представника німецької фірмиHORSCH   Рене Мілке. Цей спеціаліст має великий досвід викладацької роботи в агротехнічній школі Дойла, а також внімецькому аграрному центрі. Зараз він є працівником  підприємства Horsch, основна цого спеціалізація – розвиток техніки обприскування.

В результаті вивчення здобутків факультету у розвитку матеріальної бази і тривалих переговорів між деканом факультету Довжиком М.Я. та фахівцем фірми HorschРене Мілке сторони виробили напрямки діяльності в рамках ділерського представництва і співробітництва при післягарантійному обслуговуванні.

На базі ІТФ СНАУ запроваджуються семінари для викладачів і інженерів із експлуатації різних типів техніки виробництва  Horsch.

Заплановано створення спільними зусиллями цілорічно діючої лабораторії із випробувань і дослідження техніки для рослинництва. Також поповнився парк техніки призначеної для вивчення студентами, зокрема сучасним оприскувачем.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У НАУКОВОМУ ВІСНИКУ СНАУ

Для опублікування в журналі приймаються раніше неопубліковані наукові роботи. Основною мовою журналу є українська, але допускаються публікації російською та англійською мовами. В цьому випадку до рукопису автори додають розгорнуту анотацію українською мовою обсягом не менше однієї тисячі друкованих знаків.

Параметри сторінки: розмір сторінки – стандартний А4, (210х297 мм), орієнтація книжкова; поля – 20 ммз усіх боків. Обсяг статті – 6-12 сторінок.

Параметри абзацу: шрифт  – гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів; відступ першого рядка (абзац) – 1, 25 см; інтервал між рядками – множитель 1,5; інтервал перед абзацом тексту статті та після нього – 0 пунктів.

Рисунки до статті необхідно виконувати у тому ж редакторі за допомогою функції “Створити рисунок”, а не поверх тексту! Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення або такі, що не піддаються редагуванню. Всі текстові написи на рисунках потрібно виконувати тільки в кадрах або текстових рамках (frame) за допомогою гарнітури «Times New Roman». Розмір рисунка не повинен виходити за рамки полів. Крім того, рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускається використання кольорів у рисунках та діаграмах.

Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Eguation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Місгоsоft Word for Windows).

До рукопису додається CD-диск, на якому містяться електронна версія рукопису у форматі *.doc, *.docх, а також збережені окремими файлами ілюстрації. Приймаються також рукописи надіслані електронною поштою.

Структура статті:

  1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку).
  2. Назва статті (гарнітура “Times New Roman”, розмір 12 пунктів, великими прописними літерами, напівжирним, вирівнювання по центру).
  3. Ініціали та прізвища авторів (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, напівжирним, вирівнювання вліво);
  4. Анотація та ключові слова мовою статті (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, курсивом, вирівнювання двостороннє). В кінці статті прізвище та ініціали авторів, назва статті, анотація та ключові слова – українською, російською та англійською мовами.

Обов’язково додається розгорнута анотація англійською мовою (не менше 2000 знаків) для розміщення на на веб-сторінці журналу.

  1. Текст статті (гарнітура «Times New Roman», розмір 12 пунктів, вирівнювання двостороннє.
  2. Список використаної літератури.
  3. В кінці статті прізвище та ініціали авторів, назва статті, анотація та ключові слова – українською, російською та англійською мовами.

До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи (із зазначенням): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку («Бюлетень ВАК України», № 1, 2003 р.). Статті подані до друку в серіях «Тваринництво» та «Агрономія і біологія» мають містити такий елемент, як «Вихідний матеріал, методика та умови дослідження».

У списку використаної літератури обов’язково вказуються усі запозичені матеріали (література, електронні ресурси, персональні повідомлення тощо). Посилання на джерела у тексті позначаються порядковим номером у прямокутних дужках і подаються в порядку їх першого цитування в тексті статті. Список літератури оформляється згідно оновлених вимог. («Бюлетеня ВАК України» №5, 2009 р.)

До статті додаються відомості про автора (авторів), оформлені окремим файлом і на окремому аркуші, де вказується: а) прізвище, ім’я, по батькові автора; б) вчене звання, науковий ступінь; в) місце роботи, посада; г) адреса для листування; д) тел./факс, адреса електронної пошти (обов’язково).

До статей обов’язково додаються 2 рецензії докторів наук відповідного напрямку.

Вартість публікації становить 40 грн. за кожну повну та не повну сторінку. На одну статтю редакція надсилає один примірник збірника. Велике прохання до авторів погоджувати з редколегією замовлення додаткових примірників заздалегідь.

Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).

Статті, оформлені без урахування вище зазначених вимог, до розгляду не приймаються.

Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються.