Спеціальність 208 «Агроінженерія»

На інженерно-технологічному факультеті Сумського НАУ ведеться підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 208 «Агроінженерія» за наступними освітніми програмами:

Об’єкти вивчення та діяльності за освітніми програмами:

– механізовані технології, технологічні процеси та системи машин з виробництва, первинної обробки, зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції;

– процес ефективного використання машин та засобів механізації, методи проведення наукових досліджень в агропромисловому виробництві.

Цілі навчання за освітніми програмами:

– підготовка фахівців здатних удосконалювати і розробляти нові механізовані енергозберігальні, екологічно безпечні технології виробництва, первинної обробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції;

– оволодіння методиками використання інноваційних технологій в галузі аграрного виробництва;

– аналіз інформації, вибір оптимальних рішень та впровадження новацій в сфері аграрного виробництва;

– практичне застосування знань і вмінь в сфері аграрного виробництва до конкретних умов господарювання.

Зміст предметних областей освітніх програм:

– поняття, концепції, теорії, що є основою для розробки перспективних технологій, машин і засобів механізації в агропромисловому виробництві;

– основи використання та обґрунтування раціональних схем машинних агрегатів та їх функціонування;

– обґрунтування ефективних технологічних процесів та машиновикористання з метою енерго- та ресурсозбереження в системах технологій аграрного виробництва.

Придатність до працевлаштування випускників за освітніми програмами.

Діяльність у сфері агропромислового виробництва, освіти та науки. Консультативно-дорадницька діяльність у сфері виробництва. Адміністративна, дослідницька та викладацька діяльність.

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з освітньою кваліфікацією освітньо-професійної програми може працевлаштуватися на посади переліку який подається відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010.

Місце працевлаштування за освітніми програмами.

Підприємства та господарства агропромислового виробництва, підприємства сільськогосподарського машинобудування, структурні підрозділи Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-дослідні, проектно-технологічні установи, ВНЗ аграрного профілю, коледжі, заклади професійно-технічної освіти та інші установи і організації.

Терміни навчання за освітніми програмами.

– ОПП «Агроінженерія» початковий рівень (короткий цикл) – два роки;

– ОПП «Агроінженерія» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – на основі ПЗСО чотири роки і на основі раніше здобутого рівня вищої освіти – три роки;

– ОПП «Механізація сільського господарства» другий (магістерський) рівень вищої освіти – один рік чотири місяці;

–         ОПП «Системи точного землеробства» другий (магістерський) рівень вищої освіти – один рік чотири місяці.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ТА ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ